En industristad som lämnat industrin

Orsaken till att Ludvika en gång anlades var den bergshantering som sedan länge skulle prägla bygden. I mitten av 1500-talet lät Gustav Vasa ett kronobruk byggas här med fokus på stångjärnssmide. Masugnar och hyttor byggdes och bruket skapade både arbetstillfällen och att fler började flytta hit. Bland annat krävdes det stora mängder kol vilket gjorde att svedjebränningen blev en stor industri i närheten.

Ludvika historiaÄven efterbearbetning av järnet kom att göras i närheten av Ludvika. I bland annat Gravendal och Strömsdal växte en industri fram där man bearbetade järnet för att sedan sälja det både inom Sveriges gränser och som export. Med en ort som växte fram tack vare gruvdriften och industrier som på olika sätt kopplades till driften blev Arvika, inte oväntat, den kommun som var mest beroende av gruvindustrin inom kort.

Fortfarande går det att se minnesmärken från denna tid då flera av lavarna (byggnader som användes för att få upp malm) finns kvar och vittnar om stadens ursprungliga industri.

Det ursprungliga bruket fick läggas ner i på 1920-talet eftersom lönsamheten inte ansågs vara tillräcklig. Efter 300 år lades därmed en stor del av gruvarbetet ned och sedan dess har gruvdriften inte varit något som bygden kunnat leva på.

En annan stor industri som tydligt präglat staden är Elektriska Aktiebolaget Magnet. Ett företag som sedan skulle byta namn till det idag mer kända ASEA. Företaget blev ABB och är idag en av världens främsta företag inom utveckling av elöverföring.

Även järnvägen var en tydlig del i stadens utveckling och snabbt blev Ludvika en järnvägsknut. Detta då främst i mitten av 1800-talet då ett flertal olika järnvägslinjer knöts samman via staden. Som mest kunde man åka på fem olika järnvägslinjer från Ludvika. Trafiken via järnvägen minskade däremot rejält under 60- och 70-talet. Orsaken var att Borlänge blev den naturliga järnvägsknuten och ett flertal av de linjer som tidigare var tätt trafikerade fick läggas ner. Några av banvallar som då användes är idag ombyggda till cykelbanor.

Under vissa tider har Ludvika även haft stor verksamhet inom jordbruket och skogsbruket men antalet personer som var inom denna näring minskade drastiskt när industrialismen genomförde stora tekniska förändringar.

Idag är varken näringen inom gruvor, skog eller jordbruk speciellt stort. Istället har man fokuserat på tjänstesektorn och inte minst turismen.